Soms gaat iets niet goed en ben je niet tevreden. BlinQ wil dat graag weten, zodat we dat gaan oplossen. Het beste is om eerst te gaan praten met de persoon om dit samen te bespreken. BlinQ wil graag dat je klachten en/of onvrede meldt bij de desbetreffende persoon binnen BlinQ, dit kan je begeleider of Hetty of Jill zijn. Wij zullen je klacht registreren en samen met jou op zoek gaan naar een oplossing. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen. Of is het lastig samen een oplossing te vinden. 

De spelregels voor de klachtenprocedure klachten vallend onder de Wkkgz:
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren.

  1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  3. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder;
  4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Deze terugkoppeling zal persoonlijk als schriftelijk worden medegedeeld;
  5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
  6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, iser nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen;
  7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  8. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

BlinQ is sinds 26-2-2016 aangesloten bij Klachtenportaal Zorg waar de klacht van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wkkgz behandeld zullen worden. Vanaf heden beschikt het Klachtenportaal Zorg voor ons over een externe klachtenregeling, een klachtenfunctionaris, een erkende geschillencommissie en een klachtenregeling voor de WZD en WMO.

Bij BlinQ kunnen wij jou op de volgende twee andere manier ook helpen:

1. Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Brochure-CVP-voor-VG

Je kunt vragen of problemen hebben en je wilt daar misschien over praten. Dat kan met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon helpt je bij het zoeken naar oplossingen. Een vertrouwenspersoon is geen BlinQ medewerker en heeft geen andere verbintenis met BlinQ. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met jouw vragen en problemen. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat, en niet met anderen zoals jouw ondersteuners of huisgenoten.
De vertrouwenspersoon bij BlinQ is: mevr. Francien van Druenen. Zij is te bereiken via onderstaande informatie:
email: vertrouwenspersoon@dagbesteding-blinq.nl
telefoonnummer mevr. van Druenen: 073-5216112

2. Onafhankelijke klachtenondersteuning via Klachtenportaal Zorg

Alle informatie voor de externe klachtenbehandeling vind u hieronder.