Toezicht op kwaliteit

Onze cliënten verdienen zorg van hoogstaande kwaliteit. Onze focus ligt op de volgende punten:

– Cliënten zoveel mogelijk eigen regie over hun eigen leven laten bepalen.
– Wensen en mogelijkheden voor onze cliënten realiseren.
– Resultaat boeken.
– Een betrouwbaar kwaliteitssysteem.
– Vaste begeleiding op de werkplekken.
– Verantwoording naar de overheidsinstanties.

In het voorjaar van 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan BlinQ Dagbesteding. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht op nieuwe en onbekende zorgaanbieders, die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van het inspectiebezoek is geweest om nader kennis te maken met BlinQ Dagbesteding B.V. en na te gaan of voldaan wordt aan randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Op basis van de bevindingen en documentatie concludeert de inspectie dat BlinQ dagbesteding de genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg goed heeft beschreven en geïmplementeerd.

De groeiende omvang van onze organisatie leidde tot een groeiende vraag naar duidelijker afspraken rondom werkwijzen en afstemming tussen medewerkers. Wat betekent dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben en in 2016 een start hebben gemaakt met de implementatie van kwaliteitsmanagement. Daarnaast stelt ook het Zorgkantoor concrete eisen omtrent de beheersing van processen binnen de organisatie. Één van de beslissingen is ook geweest om te werken met een elektronische cliënten dossier genaamd Zilliz van Landmerc Plus.

Ook heeft BlinQ dagbesteding een certificering Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi). Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. De wet stelt voornamelijk eisen aan ‘goed bestuur’. De belangrijkste eisen gaan over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. Zo zijn er eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiële administratie. Ook bepaalt de wet in welke gevallen er winst mag worden uitgekeerd. Daarnaast zijn de instellingen verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop de instelling het geld uit de WLZ en Zorgverzekeringswet besteedt.

In 2017 heeft de Arbeidsinspectie controle uitgevoerd naar de gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. BlinQ dagbesteding heeft deze controle goed doorlopen. De Inspectie van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid houdt hier toezicht op.

Sinds maart 2019 is BlinQ in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat. Na een succesvolle deelname aan de pilot kwaliteit en AVG is BlinQ helemaal up to date en zullen we jaarlijks ge-audit worden door Walvis.