Privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wettelijk geregeld hoe BlinQ moet omgaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van onder meer cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. In een privacyreglement staan de verplichtingen van BlinQ en de rechten uitgebreid beschreven.

Hoe is dit geregeld bij BlinQ?
Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Hierbij houden we ons aan de verplichtingen van de AVG. We dragen er zorg voor dat uw gegevens beschermd zijn. Door middel van deze privacyverklaring lichten we toe wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. Deze privacyverklaring is een vereenvoudigde, beknopte weergave van dit reglement. Het privacyreglement kunt u opvragen via administratie@dagbesteding-blinq.nl. Om ons werk te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens registreren en dossiers aanleggen. Dit is van toepassing op zowel de medewerkers als de cliënten van BlinQ.

BlinQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BlinQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons persoonlijk op telefoonnummer 06-42808369 of 06-27536006 of via email adres administratie@dagbesteding-blinq.nl

Deze statement is bijgewerkt op 11-02-2020.