Onze focus

Onze cliënten verdienen zorg van hoogstaande kwaliteit. Onze focus ligt op de volgende punten:

 • Cliënten zoveel mogelijk de eigen regie over hun eigen leven laten bepalen.
 • Wensen en dromen voor onze cliënten zo goed mogelijk realiseren.
 • Een betrouwbaar kwaliteitssysteem.
 • Vaste begeleiding op de werkplekken.
 • Verantwoording naar de overheidsinstanties.

Missie

BlinQ streeft ernaar mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Zij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld om hen heen. En reiken de maatschappij kansen aan om mensen met een verstandelijke beperking te leren kennen. Zij willen hen helpen bij het nastreven van hun dromen, want zij vinden dat dromen richting geven aan persoonlijke groei. BlinQ dagbesteding geeft aan te zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden en zo wil BlinQ dagbesteding kansen creëren om voldoening te halen uit het dagelijks leven en tot slot om aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt.  

Visie

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig. BlinQ wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

Kernwaarden

We handelen vanuit onze kernwaarden: ‘Gepassioneerd’, ‘Persoonlijk’ en ‘Samen’, GPS. Onze GPS wijst ons de weg naar de best passende zorg en ondersteuning en staat aan de basis van onze visie op zorg. Onze kernwaarden zijn dagelijks zichtbaar en voelbaar voor onze bewoners en cliënten en voor iedereen met wie we samenwerken. Zo zorgen we voor kwaliteit van leven.
‘Gepassioneerd’
Wij geloven dat passie je kracht, energie, hoop en geluk geeft. Passie geeft je leven zin, betekenis en inhoud. We zijn ambitieus. Onze gepassioneerde medewerkers tonen lef en durven keuzes te maken. Een tikkeltje eigenwijs zijn ze soms ook. Wij stimuleren hen om zich te ontwikkelen en hun competenties, talenten en kennis te ontplooien. Waarom? Zodat we samen de best passende zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

 

‘Persoonlijk’

We begrijpen dat ouderen en jonggehandicapten verschillende behoeften en wensen hebben. Voor elke vraag bieden we een passende oplossing. We zijn nieuwsgierig naar de persoon achter de cliënt, daarom gaan onze medewerkers een betekenisvolle relatie aan met de cliënt en zijn familie. Een relatie waarin persoonlijk contact, échte aandacht en zorgzaamheid voorop staan. Een relatie waarin we iedereen in zijn of haar eigen waarde laten.

‘Samen’
Onze cliënten hoeven zich niet alleen te voelen. Samen met hun sociale netwerk bieden wij waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen naast professionele zorg ook voor gezelligheid en een luisterend oor. Ze werken bovendien intensief samen met hun collega’s en partners. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met nieuwe partners, ook buiten onze sector. Samen komen we verder en blijven we de zorg verbeteren zodat onze cliënten thuis kunnen zijn en blijven.

 

De missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

 • Eigen regie door de cliënt staat voorop: we richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;
 • Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;
 • Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;
 • Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en de vrijwilligers;
 • Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;
 • We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Jill Pigmans en Hetty Janssen. Ze kennen het reilen en zeilen van veel verschillende gehandicaptenorganisaties. In 2015 signaleerden ze een krimp in het dagbestedingsaanbod. Veel mooie locaties verdwenen.

Op basis van deze ervaring groeide de overtuiging dat kleinschalige zorg voor mensen met een beperking wenselijk en mogelijk is. Zo is BlinQ ontstaan.

Jill en Hetty, die sinds 2002 samenwerken, zijn ervan overtuigd dat iedere zorgvrager uniek is in zijn of haar persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Daarom verdient elke cliënt persoonlijke aandacht. Zo kan hij of zij met plezier zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen.

Vol enthousiasme zetten Jill en Hetty zich hiervoor in. Dat doen ze dagelijks op tien unieke werkplekken, samen met het team: zorgprofessionals, vrijwilligers en stagiares. Zo maakt BlinQ kleinschalige zorg mogelijk.

Jill

Jill

Eigenaar / oprichtster

Hetty

Hetty

Eigenaar / oprichtster

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden en komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

De leden zijn:
Dhr. Hans van der Lee
Dhr. Melvin Rademaker
Dhr. Frank Jansen

Governance

BlinQ heeft het bestuur en toezicht, ofwel governance, zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van de eisen die de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt. Ook nemen we in acht wat de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg voorschrijven. Op basis van deze wetgeving ontvangt BlinQ zorgvergoeding.

De Governancecode Zorg 2017

Ook houden we de Governacecode Zorg 2017 hoog in het vaandel. Deze code stelt zorgorganisaties verantwoordelijk voor een aantal zaken. De belangen van cliënten staan steeds centraal.

Waar moet je aan denken?

 • Goede zorg.
 • Waarden en normen.
 • Invloed van belanghebbenden.
 • Inrichting governance.
 • Goed bestuur.
 • Verantwoord toezicht.
 • Voortdurende ontwikkeling.

De code is te vinden op:  www.governancecodezorg.nl.

Toezicht op kwaliteit

Onze cliënten verdienen zorg van hoogstaande kwaliteit. Met het oog op de groei van onze organisatie hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. We hebben onze werkwijze goed afgestemd met onze medewerkers en doen sinds 2016 aan kwaliteitsmanagement. Zo houden wij onze kwaliteit hoog in het vaandel.

Dat betekent ook dat wij de eisen die het zorgkantoor stelt aan organisatieprocessen in acht nemen. Zo werken we bijvoorbeeld met het elektronische cliëntendossier Zilliz van Landmere Plus.

Certificering

In aanvulling hierop zijn we in het bezit van de certificering Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi). En voldoen we aan de eisen van de Zorgverzekeringswet. Zo komen we in aanmerking voor een zorgvergoeding. De WTZi wet stelt eisen aan goed bestuur, bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van de bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet zijn en dat wordt bepaald in welke gevallen je winst mag uitkeren. Jaarlijks leggen we verantwoording af over de manier waarop we de vergoeding besteden.

We zijn sinds maart 2019 in het bezit van het ISO 9001:2015-certificaat. Na een succesvolle deelname aan de pilot kwaliteit en AVG zijn we up-to-date en worden we jaarlijks geaudit  door Walvis Consultancy.

Controles

De Arbeidsinspectie heeft BlinQ in 2017 gecontroleerd op gezonde en veilige werkomstandigheden en eerlijke betalingen. Deze controle hebben we goed doorlopen

De Inpectie voor de Gezondheidszorg heeft na een bezoek in 2016 geconcludeerd dat BlinQ dagbesteding voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Zowel wat betreft de beschrijving van het beleid als de implementatie ervan. De aanleiding van het bezoek: de inspectie houdt óók toezicht op nieuwe en onbekende zorgaanbieders.