Wat maakt ons uniek

 • De locaties van dagbesteding zijn binnen één of grenzend aan een andere organisatie.​ 
 • We bieden dagbesteding aan binnen de vijf interessegebieden; productie, zorg, buitenleven, sport, dienstverlening.​ 
 • Kleinschalige dagbesteding 6-8 cliënten per locatie.​ 
 • Vaste groepsbegeleiders die worden ondersteunt met vrijwilligers en stagiaires.​ 
 • Ieder locatie kent minimanagers die verantwoordelijk is voor planning, dag invulling en vervoer van de cliënten.​ 
 • Platte organisatiestructuur zonder managementlagen en administratie-arme organisatie.​ 
 • Zinvolle dagbesteding en werken op maat.​ 
 • Eigen vervoer bieden die zorgt voor een extra warme overdracht.​ 
 • Korte lijnen zijn erg belangrijk tussen de BlinQers, de begeleiders en de naasten/ouders, woongroep.​ 
 • Een erkend leerbedrijf voor stagiaires. ​ 
 • Talenten worden ontdekt en ontwikkeld.​ 
 • Betrouwbare partner voor budgethouders, gemeente en zorgkantoor.​ 

  Missie

  Ieder mens verdiend een leuke werkplek! 
  Werk is een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Ieder mens zoekt naar een eigeninvulling hieraan. Voor mensen met een beperking kan dat dagbesteding zijn. 
  Een plek waar je jezelf mag zijn, in een omgeving die accepteert wie je bent en wat je kunt. 
   
  Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken en vinden van eenzinvolle besteding van de dag. Wij geloven in werken op unieke plekken in de regio waar jewoont. Een plek waar je kuntuitblinQenmet een hoofletter Q en mooie taken kunt uitvoeren enhierdoor iets voor elkaar kunt betekenen.

  Visie

  Wij streven ernaar om mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Mensen met een beperking worden geaccepteerd en gewaardeerd en horen zijn onderdeel van de maatschappij. ​ 

   
  BlinQ geeft ieder mens met een beperking het recht op een zinvolle besteding van de dag in een unieke omgeving. Waar zij zich mogen ontwikkelen, eigen keuzen kunnen maken en hierdoor ook een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, en dat geeft een trots gevoel. Wij reiken anderzijds ook de maatschappij de kans aan om mensen met een verstandelijke beperking te leren kennen en talenten te ontdekken en samen verder te ontwikkelen. ​ 
   
  BlinQ is dé zorgaanbieder die gespecialiseerd is in het bieden van zinvolle dagbesteding op unieke plekken. Onze droom is dat ieder mens met een beperking een zinvolle besteding van zijn dag heeft in de regio waar hij woont en op een unieke werkomgeving. BlinQ laat dromen uitkomen.​ 

  Kernwaarden

  We handelen vanuit onze kernwaarden: ‘Gepassioneerd’, ‘Persoonlijk’ en ‘Samen’, de GPS. Onze GPS wijst ons de weg naar de best passende zorg en ondersteuning en staat aan de basis van onze visie op zorg. Onze focus ligt bij kleinschaligheid, uitblinqen in waar je goed in bent,sociale integratie en een zinvolle dagbesteding. Dit samen vormt wij het DNA van BlinQ.
  Onze kernwaarden zijn dagelijks zichtbaar en voelbaar voor onze cliënten, onze medewerkers, ouders/verzorgers, voor iedereen met wie we samenwerken. Zo zorgen we voor kwaliteit van leven en een volwaardig bestaan.
   
  ‘Gepassioneerd’
  Wij geloven dat passie je kracht, energie, hoop en geluk geeft. Passie geeft je leven zin, betekenis en inhoud. We zijn ambitieus. Onze gepassioneerde medewerkers tonen lef en durven keuzes te maken. Een tikkeltje eigenwijs zijn ze soms ook. Wij stimuleren hen om zich te ontwikkelen en hun competenties, talenten en kennis te ontplooien. Waarom? Zodat we samen de best passende zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

   

  ‘Persoonlijk’

  We begrijpen dat ouderen en jonggehandicapten verschillende behoeften en wensen hebben. Voor elke vraag bieden we een passende oplossing. We zijn nieuwsgierig naar de persoon achter de cliënt, daarom gaan onze medewerkers een betekenisvolle relatie aan met de cliënt en zijn familie. Een relatie waarin persoonlijk contact, échte aandacht en zorgzaamheid voorop staan. Een relatie waarin we iedereen in zijn of haar eigen waarde laten.

  ‘Samen’
  Onze cliënten hoeven zich niet alleen te voelen. Samen met hun sociale netwerk bieden wij waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen naast professionele zorg ook voor gezelligheid en een luisterend oor. Ze werken bovendien intensief samen met hun collega’s en partners. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met nieuwe partners, ook buiten onze sector. Samen komen we verder en blijven we de zorg verbeteren zodat onze cliënten thuis kunnen zijn en blijven.

   

  De missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

  • Eigen regie door de cliënt staat voorop: we richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;
  • Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;
  • Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;
  • Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en de vrijwilligers;
  • Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;
  • We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving

  Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Jill Pigmans en Hetty Janssen. Ze kennen het reilen en zeilen van veel verschillende gehandicaptenorganisaties. In 2015 signaleerden ze een krimp in het dagbestedingsaanbod. Veel mooie locaties verdwenen.

  Op basis van deze ervaring groeide de overtuiging dat kleinschalige zorg voor mensen met een beperking wenselijk en mogelijk is. Zo is BlinQ ontstaan.

  Jill en Hetty, die sinds 2002 samenwerken, zijn ervan overtuigd dat iedere zorgvrager uniek is in zijn of haar persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Daarom verdient elke cliënt persoonlijke aandacht. Zo kan hij of zij met plezier zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen.

  Vol enthousiasme zetten Jill en Hetty zich hiervoor in. Dat doen ze dagelijks op tien unieke werkplekken, samen met het team: zorgprofessionals, vrijwilligers en stagiares. Zo maakt BlinQ kleinschalige zorg mogelijk.

  Jill

  Jill

  Eigenaar / oprichtster

  Hetty

  Hetty

  Eigenaar / oprichtster

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden en komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

  De leden zijn:
  Dhr. Hans van der Lee
  Dhr. Melvin Rademaker
  Dhr. Frank Jansen

  Governance

  BlinQ heeft het bestuur en toezicht, ofwel governance, zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van de eisen die de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt. Ook nemen we in acht wat de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg voorschrijven. Op basis van deze wetgeving ontvangt BlinQ zorgvergoeding.

  De Governancecode Zorg 2022

  Ook houden we de Governacecode Zorg 2022 hoog in het vaandel. Deze code stelt zorgorganisaties verantwoordelijk voor een aantal zaken. De belangen van cliënten staan steeds centraal.

  Waar moet je aan denken?

  • Goede zorg
  • Waarden en normen
  • Invloed van belanghebbenden
  • Inrichting governance
  • Goed bestuur
  • Verantwoord toezicht
  • Voortdurende ontwikkeling

  De code is te vinden op:  www.governancecodezorg.nl.

  Toezicht op kwaliteit

  Onze cliënten verdienen zorg van hoogstaande kwaliteit. Met het oog op de groei van onze organisatie hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. We hebben onze werkwijze goed afgestemd met onze medewerkers en doen sinds 2016 aan kwaliteitsmanagement. Zo houden wij onze kwaliteit hoog in het vaandel.

  Dat betekent ook dat wij de eisen die het zorgkantoor stelt aan organisatieprocessen in acht nemen. Zo werken we bijvoorbeeld met het elektronische cliëntendossier Zilliz van Landmere Plus.

  Certificering

  In aanvulling hierop zijn we in het bezit van de certificering Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi). En voldoen we aan de eisen van de Zorgverzekeringswet. Zo komen we in aanmerking voor een zorgvergoeding. De WTZi wet stelt eisen aan goed bestuur, bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van de bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet zijn en dat wordt bepaald in welke gevallen je winst mag uitkeren. Jaarlijks leggen we verantwoording af over de manier waarop we de vergoeding besteden.

  We zijn sinds maart 2019 in het bezit van het ISO 9001:2015-certificaat. Na een succesvolle deelname aan de pilot kwaliteit en AVG zijn we up-to-date en hebben we jaarlijks een audit door Walvis Consultancy.