Raad van commissarissen

BlinQ heeft een Raad van Commissarissen die erop toeziet dat het beleid volgens de gestelde eisen wordt uitgevoerd. De raad komt drie tot vier keer per jaar samen en bestaat uit Paul Koenen en Ilse Rademaker.

De raad heeft de volgende taken:

  • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur);
  • het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
  • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen BlinQ dagbesteding;
  • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
  • het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant;
  • het benoemen van de externe accountant van BlinQ dagbesteding;
  • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur terzake;
  • de corporate governancestructuur van BlinQ dagbesteding en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.